روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

تابلو

آنلی بیتون می‏گوید:

دیدن تابلوی کنار جاده، بیانگر آن است که موضوعی موجب پریشانی شما می‏شود.

لیلا برایت می‏گوید:

دیدن تابلوی کارخانه یا مغازه در خواب، نشانه‏ی آن است که یکی از دوستانتان باعث ناراحتی شما می‏شود. دیدن یک تابلوی نقاشی در خواب، نشانه‏ی آن است که روزهای خوشی پیش رو دارید. اگر در خواب یک تابلوی نقاشی بخرید، به این معنی است که به خاطر موضوعی عصبانی می‏شوید. اگر خواب ببینید که مشغول فروختن تابلوی نقاشی هستید، نشانه‏ی بهبودی در امور مالی است.

فال تاروت اندروید
برچسب ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,