روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

تئاتر

لیلا برایت می‏گوید:

دیدن تئاتر در خواب، نشانه‏ی آن است که مرتکب اشتباهی می‏شوید. اگر خواب بینید که در تئاتری حضور دارید، یعنی در دام افراد حیله‏گری می‏افتید.

آنلی بیتون می‏گوید:

۱ـ اگر خواب ببینید بر صندلی تئاتر نشسته اید ، نشانة آن است که از گفتگو با دوستان جدید خود لذت بسیار خواهید برد .

۲ـ اگر خواب ببینید خود یکی از بازیگران تئاتر هستید ، نشانة آن است که از تفریحی کوتاه مدت لذت خواهید برد .

۳ـ اگر خواب ببینید نمایشی دراماتیک تماشا می کنید ، نشانة آن است که در اثر تفریحات حماقت آمیز در آستانة نابودی ثروت خود قرار خواهید گرفت .

۴ـ دیدن اپرا در خواب ، نشانة آن است که بر آرزوها و خواسته های خود دست خواهید یافت .

۵ـ اگر به هنگام تماشای نمایشی بخندید یا برای بازیگری کف بزنید ، نشانة آن است که وظیفة خود را فدای ارضاء هوسهایتان خواهید کرد .

۶ـ اگر خواب ببینید هنگام آتش گرفتن سالن نمایش از آنجا می گریزید ، نشانة آن است که به کار پرخطری دست خواهید زد .

فال تاروت اندروید