روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

بیهوشی

ابراهيم كرماني گويد:

اگر كسي بيند بيهوش شد، چنانكه عقل او زايل شد، دليل است كه او را كاري پيش آيد، كه در آن سرگشته و متحير گردد، ولكن سرانجام كارش نيكو گردد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

بيهوشي درخواب بر دو وجه است.

اول: دشواري كارها،

دوم: تحير و سرگشتگي و فروماندگي و بيچارگي.

مولف گويد:

اگر ببيند اورا با ماده بيهوش کننده يا سرنگ يا غيره بيهوش کردند آن طور که قدرت جسماني و عقلاني خود را از دست داد کاري را شروع مي کند که در آن سر گردان و حيران مي ماند و قدرت عکس العمل خود را در آن کار تا حد چشم گيري از دست مي دهد

يوسف نبي عليه السلام گويد:

ديدن بيهوش شدن توبه بايد کرد

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

شما بيهوش شده ايد : يك بيماري در پيش است .

شما بيهوش وزخمي مي شويد : اميدهاي شما با موفقيت روبرو ميشوند .

يكي ازاعضاء خانواده بيهوش مي شود : يك دوست نابكار بسيار خطرناك به شما نزديك است .

بچه ها بيهوش مي شوند : ناكامي در عشق

اشخاص ديگر بيهوش مي شوند : موفقيت شما به تاخير مي افتد .

فال تاروت اندروید
برچسب ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,