روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

بیماری

محمدبن سيرين گويد:

اگر كسي در خواب بيند كه بيمار است، دليل كه دين او به فساد است و گفتار او را مردم به نفاق است و بعضي گويند كه در آن سال بميرد. اگر بينداز بيماري تندرست شده است و در خانه خويش نبود و با كس سخن نمي گفت، دليل كه بيماري بر وي دراز شود و برخطر بوده باشد كه بميرد، امااگر بيند كه با مردمان مجالست مي كرد و سخن مي گفت، دليل كه زود از بيماري شفا ياد.

ابراهيم كرماني گويد:

اگر بيند بيمار و برهنه است، دليل كه زود بميرد. و معبران گفته اند كه بيماري در خواب، دليل بر فسق و فجور كند و غم و اندوه از قِبَل سلطان يا از قِبَل عيال بدو رسد.

جابر مغربي گويد:

بيماري هاي گوناگون در خواب، دليل است بر خوار شدن فريضت ها و سنتها.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

اگر كسي بيند كه بيمار است و از علت بيماري مي ناليد، دليل كه از غم ايمن شود.

اگر از بيمار قانع و راضي و شاكر بود، تاويلش به نيكي و صحت است.

اگر بيند بيمار و برهنه است، دليل كه اجلش نزديك آمده باشد.

منوچهر مطيعي تهراني گويد:

 بيماري در خواب فسق و فجور است و کذب و دروغ . اگر کسي ببيند که بيمار است و از رنجوري رنج مي برد خواب او مي گويد که با مردم و اطرافيان خويش صديق و راستگو نيست و به ديگران دروغ مي گويد و خيانت مي کند. چنانچه بيننده خواب در خواب ببيند که بيمار است و در خانه خودش نيست و چنانچه ببيند بيمار است و با کسي حرف نمي زند بيمار مي شود و بيماري او طولاني مي گردد ولي اگر ببيند حرف مي زند بيمار مي شود و زود شفا ميابد. اگر ببيند بيمار است و در خانه خودش خوابيده و براي او بستري گسترده از جانب افراد خانواده اش رنج مي بيند. از امام جعفر صادق عليه السلام نقل شده که اگر کسي ببيند در خواب بيمار است و مي نالد از غم فراغت ميابد و اگر از بيماري خودش راضي و خشنود بود خواب او نيکو است و اگر ببيند که بيمار و برهنه است مي ميرد.

لوک اويتنهاو مي گويد :

بيماري : کسب ثروت از راههاي کثيف

پشت سر گذاشتن بيماري : سلامتي کامل

آنلي بيتون مى‏گويد:

۱ـ ديدن افراد بيمار در خواب ، نشانة راه رفتن بيماري بين افراد خانوادة شماست .

۲ـ اگر خواب ببينيد بيمار شده ايد ، علامت آن است كه بايد بيش از حد معمول مراقب سلامتي خود باشيد .

۳ـ اگر خواب ببينيد يكي از اعضاي خانواده بيمار و رنگ پريده است ، علامت آن است كه واقعه اي نامنتظره محيط گرم خانوادگي شما را پريشان و نابود خواهد ساخت .

۴- اگر خواب ببينيد به بيماري واگيردار مبتلا شده ايد ، علامت آن است كه وظايف ناخوشايند ، قواي روحي شما را تحليل مي برد .

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

شما بيمار هستيد : ناكامي در عشق

بچه ها بيمار هستند : خوشبختي و تسلي خاطر

بستگان بيمار هستند : بدبختي

دشمنان بيمار هستند : يك وسوسة بزرگ كه براي شما ابداً خوشايند نخواهد بود.

از بيماران عيادت مي كنيد : هر طور شده با كوشش به هدفتان خواهيد رسيد .

يك زن خواب ببيند كه نزد يك بيمار است : او نااميد است .

نامزد يا دوستتان بيمار است : ازيك خوشي صرفنظر مي كنيد .

اشخاص ديگر بيمار هستند : يكنفر كه شما او را

مي شناسيد به زندان مي رود.

تعدادي بيمار در بيمارستان : شادي و منفعت مالي

شما بيماري مغز داريد : شانس زياد شما را لوس ميكند.

بيماري معده داريد : ولخرجي نكنيد

شما يك بيماري غيرقابل تشخيص داريد : فراواني ماديات

فال تاروت اندروید
برچسب ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,