روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

بیمارستان

لوک اويتنهاو مي گويد :

بيمارستان : شما دوستان خود را نيازمند خواهيد يافت

دردرون بيمارستان بودن : خبرهاي غمگين

مريضخانه : غصه

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر خواب ببينيد در بيمارستان بستري هستيد ، نشانة آن است كه بايد با دقت و هوشياري از بيماري مسري فرار كنيد . اما اگر خواب ببينيد به بيمارستان مي رويد به قصد ملاقات مريضي بستري ، نشانة آن است كه از حال يكي از نزديكان خبرهاي بدي خواهيد شنيد .

اچ ميلر مى‏گويد:

مشاهده‏ى بيمارستان در خواب، نشانه‏ى آن است كه به ديدن مريض مى‏رويد. اگر در خواب ببينيد كه از بيمارستان مرخص مى‏شويد، بيانگر آن است كه قصد داريد در انجام كارهايتان به خود متكى باشيد. اگر در خواب ببينيد به عنوان يك پرستار در بيمارستانى كار مى‏كنيد، به اين معنى است كه از يكى از اطرافيانتان ناراحت و غمگين مى‏شويد.

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب بيمارستان : در فلاكت مي افتيد .

شما در بيمارستان هستيد : جاي اميد برايتان باقي است كه زندگيتان روبراه شود.

يك بيمارستان كه بوسيله افراد مذهبي اداره ميشود:

اميدتان را به خدا بسپاريد .

در يك بيمارستان رواني هستيد : افكار و اعمالتان را بيشتر كنترل كنيد .

نرم افزار محاسبه سن
برچسب ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,