روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

بیشه

محمدبن سيرين گويد:

بيشه درختان درخواب، زني بود بياباني. اگر ديد كه در بيشه شد و آن بيشه سبز است و درختان ميوه دار دور آن است، خاصه در وقت آن و از ميوه آن بيشه همي خورد، دليل كه زني خواهد كه اصل او بياباني است، يا كنيزكي خَرَد كه در بيابان او پرورده باشند، و از آن زن او را خير و منفعت رسد. اگر آن بيشه را خالي از آن ها ديد، دليل بر شر و مضرت كند. اگر بيند در آن بيشه به جاي درختان، خار بوده، از آن خارها او را گزند رسيد، دليل كه او را غم و اندوه به جهت زنان رسد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

ديدن بيشه درخواب بر چهار وجه است.

اول: زن بياباني،

دوم: كنيزك،

سوم: منفعت،

چهارم: غم و اندوه.

ليلا برايت مى‏گويد:

اگر خواب ببينيد كه در بيشه‏اى پنهان شده‏ايد، به اين معنا است كه خطرى شما را تهديد مى‏كند، اگر در خواب شخصى را ببينيد كه خود را در بيشه‏اى پنهان كرده، به اين معنا است كه نقشه‏هايش آشكار مى‏گردد. اگر در خواب مشاهده كنيد كه بيشه‏اى سوخته است، به اين معنا است كه اتفاقات ناگوارى شما را تهديد مى‏كند.

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

ازيك بيشه گذر مي كنيد : يك تغيير دلپذير

خود را در بيشه پنهان مي كنيد : خطر بسيار بزرگ

ديگران خود را در بيشه پنهان مي كنند : عشق شما توام با دلتنگي و نارضايتست .

درختان يا بوته هاي بيشه را مي بريد : يك راز باعث مخفي شدن يك خطر بزرگ شده .

نرم افزار مدت تماس
برچسب ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,