روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

بيت المعمور

خانه اي است در آسمان چهارم، برابر كعبه و آن حجگاه فرشتگان بود.

محمد بن سيرين گويد:

اگر كسي بيند در بيت المعمور شد، دليل كه در ميان مردم به امانت يا به علم ظاهر گردد و حج كند و از شر دشمنان ايمن گردد. اگر بيت المعمور را بر زمين بيند، دليل كه به پادشاه عالم عادل پيوسته شود.اگر بيند در بيت المعمور خانه ساخت يا خفت، دليل كه اجل وي نزديك باشد. اگر بيند پيرامون بيت المعمور طواف مي كرد، دليل كه از دنيا برود. اگر بيت المعمور را به كردار مسجدي ديد و در وي نماز كرد، دليل كه همه حاجات او روا شود.

ابراهيم كرماني گويد:

اگر بيند از زمين تا بيت العمور گشاده است، دليل كه مردمان در آن سال حج و عمره بسيار كنند. اگر بيند بيت العمور آراسته است و فرشتگان بر وي طواف مي كردند، دليل كه علما و اهل دين به نظام شوند و عز و جاه يابند

نرم افزار مدت تماس
برچسب ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,