روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

بيابان

حضرت دانيال گويد:

بيابان در خواب قسمت و روزي است به قدر بزرگي و فراخي آن. اگر بيند در بيابان ها تنها بود، دليل كه از كسب خويش مال فراوان يابد. اگر بيند با گروهي در بيابان مي گشت، دليل كه مال و نعمت بسيار از سفر يابد و روزي بر وي گشاده شود.

محمدبن سيرين گويد:

اگر كسي بيند كه از بيابان بيرون آمد، دليل كه از غم و اندوه رسته شود. اگر بيند در بيابان شد، دليل كه غمگين و مستمندگردد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

ديدن بيابان در خواب بر چهاروجه است.

اول: روزي و قسمت.

دوم: حيرت و سرگشتي.

سوم: عناد و رنج.

چهارم: بيم و خطر و هلاك، مگر از وي زود بيرون آيد.

در مورد روياى بيابان جنانجه زود از آن خارج شد، تعبير جندان ناخوشايند نيست .

منوچهر مطيعي تهراني گويد:

بيابان و صحرا و دشت وسيع يا نا هموار خشک بدون آباداني همه يک تعبير دارد.معبران نوشته اند که بيابان قسمت و روزي است. بيابان در خواب هاي ما انتظار و توقعي است که از دنيا داريم و اين متناسب است با بزرگي و وسعت بيابان.

آنلي بيتون مى‏گويد:

۱ـ اگر خواب ببينيد هنگام شب در بياباني لم يزرع سرگردانيد ، نشانة قحطي و زيان و از كف دادن دارايي است .

۲ـ اگر دختري خواب ببيند در بياباني تنهاست ، علامت آن است كه اگر محتاط نباشد سلامت و آبرويش در معرض خطر قرار مي گيرد .

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

شما در بيابان سفر مي كنيد : غم و خجالت به همراه شما سفر مي كند .

در يك طوفان شن از بيابان عبور مي كنيد : براي يكي از نقشه هاي موردنظرتان اشكال پيش خواهد آمد .

در هواي بد از يك بيابان عبور مي كنيد : دوستان به شما خيانت مي كنند .

به اتفاق اشخاص ديگر در بيابان هستيد : هماهنگي دربين دوستان

ديگران در بيابان سفر ميكنند :گرفتاري و دردسر

خواب يك بيابان برهوت و بدون آبادي :يك جشن در خانه شما برپا خواهد شد .

۲- دوستان قديمي را حفظ كنيد .

يك قطعه زمين خشك و باير : از ديگران زيادي انتظار كمك و فداكاري داريد .

يك بيابان كه فقط حيوانات وحشي در آن زندگي ميكنند : يك كار سخت در انتظار شماست .

طالع بینی باستان
برچسب ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,