روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

بوقلمون

آنلي بيتون مى‏گويد:

۱ـ ديدن بوقلمون در خواب ، علامت آن است كه از حرفة خود منفعتي بسيار به دست خواهيد آورد .

۲ـ اگر خواب ببينيد تعدادي بوقلمون براي فروختن به بازار مي بريد ، علامت آن است كه زندگي شما به سمت آسودگي و آرامش پيش خواهد رفت .

۳ـ ديدن بوقلمون بيمار يا مرده در خواب ، علامت آن است كه به تنگدستي دچار خواهيد شد ، و با شرايطي نامساعد و دشوار زندگي خواهيد كرد .

۴ـ خوردن گوشت بوقلمون در خواب ، علامت آن است كه سرگرمي و تفنني شادي آفرين به انتظار شماست .

۵ـ ديدن بوقلمون به هنگام پرواز در خواب ، علامت آن است كه از گمنامي ناگاه به شهرت خواهيد رسيد .

۶ـ اگر خواب ببينيد براي شكار بوقلمون به طرف آنها تيراندازي مي كنيد ، علامت آن است كه با زير پا گذاشتن اصول اخلاقي ثروتي به چنگ مي آوريد .

ليلا برايت مى‏گويد:

خوردن گوشت بوقلمون، نشانه‏ى سعادت است.

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب يك بوقلمون : براي كشاورزان علامت يك محصول فراوان و عالي است .

يك بوقلمون را مي كشيد : بيوفائي و خيانت

بوقلمون مي خيريد : منتظره  واقعة بسيار خوشايندي باشيد .

بوقلمون مي خوريد : يك شادي بزرگ

پرهاي بوقلمون را مي كنيد : دچار افسردگي عصبي خواهيد شد .

يك بوقلمون را سرخ مي كنيد : دردسر از طرف دوستان

گوشت بوقلمون را تكه مي كنيد : مشاجره با شريكانتان در كار

ساندويچ بوقلمون : شخص حريصي به ديدارتان ميايد.

فال تاروت اندروید
برچسب ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,