روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

بندر

ليلا برايت مى‏گويد:

مشاهده‏ى بندر در خواب، بيانگر شادى و خوشحالى است. اگر خواب ببينيد كه وارد بندرى مى‏شويد، بيانگر آن است كه به اهداف خود خواهيد رسيد. اگر در خواب ببينيد كه در بندرى مشغول خريد هستيد، نشانه‏ى آن است كه بخت و اقبال به شما روى مى‏آورد.

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

يك بندر بدون كشتي : فلاكت .

يك بندر پر از كشتي : تا آخر عمر در آسايش خواهيد بود و ديگران به شما كمك مي كنند .

شما به تنهايي در يك بندر روي عرشه هستيد : پول

با شخصي كه دوستش داريد در بندر روي عرشه هستيد : دروغهاي شما آشكار خواهند شد .

شما روي درياچه دريك بندر هستيد : يك سفر در پيش داريد .

يك بندر خيلي دور از اينجا : خبرهاي خوش .

نرم افزار مدت تماس
برچسب ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,