روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

بنا گوش

در خواب ديدن، پسري خوبروي و مبارك است و هر دو بناگوش دو پسر است.

ابراهيم كرماني گويد:

ديدن بناگوش در خواب، دليل بر قدر و جاه او بود و زيادت و نقصان ديدن در بناگوش، دليل بر قدر و جاه صاحب خواب است.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

ديدن بناگوش به خواب، بر چهاروجه است.

اول: پسري نيكو روي.

دوم: قدر و جاه،

سوم: دين درست(دين و ايمان).

چهارم: منفعت از سبب فرزند.

فال تاروت اندروید
برچسب ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,