روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

بلبله

ابراهيم كرماني گويد:

بلبله در خواب كنيزك است.

محمد بن سيرين گويد:

زن او بود. اگر ديد بلبله خريد يا كسي به وي داد، دليل كه كنيزك خرد يا زن خواهد. اگر بيند از آن بلبله آب همي خورد، دليل كه با زن مجامعت كند. اگر بيند آن بلبله بشكست، دليل كه زن يا كنيزك وي بميرد. حكايت: ابوخلده گويد: پيش محمد بن سيرين بودم، مردي بيامد و بگفت: به خواب ديدم كه از بلبله آب مي خوردم و آن بلبله را دو در بود، از يكي آب شيرين خوش طعم خوردم و از يكي آب شور و تلخ. محمد بن سيرين گفت: تو زني داري و خواهر زني و هر دو را به كار مي داري، توبه كن و از خداي تعالي بترس. مرد گفت: چنين است كه تو گفتي، توبه كردم و به خدا بازگشتم.

فال تاروت اندروید
برچسب ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,