روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

بقالي

محمدبن سيرين گويد:

بقالي كردن در خواب، جهد كردن است در كارها و چيزي حاصل كردن به جهت معيشت. اگر بيند بقالي مي كرد، دليل كه به كار و كسب دنيا مشغول شود و به قدر آن چه داشت وي را از متاع دنيا حاصل شود.

ابراهيم كرماني گويد:

اگر بيند متاعهاي مقالي را به زر و درم مي فروخت، دليل بر غم و اندوه كند، زيرا كه زر و درم به تاويل غم و اندوه است.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

بقالي كردن در خواب بر سه وجه باشد

اول: كسب كردن،

دوم: منفعت يافتن،

سوم: غم و اندوه.

مورد سوم در حالتى  است كه ببيند اجناس و متاع خود را بادرهم و دينار مبادله مى كرد.

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر در خواب ببينيد در يك بقالى، لبنيات و چيزهايى تازه فروخته مى‏شود دلالت بر داشتن فكرى آسوده دارد.

طالع بینی باستان
برچسب ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,