روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

بغل

محمد بن سيرين گويد:

بغل در خواب، دليل بر ملامت و زشتي است كه بدو رسد و موي بغل، دليل كند بر يافتن مراد و غالب شدن بر دشمن.

ابراهيم كرماني گويد:

اگر بيند كه از بغل وي بوي ناخوش مي آيد، دليل كند كه مال حرام يابد.

جابر مغربي گويد:

اگر بيند كه از بغل وي بوي ناخوش مي آمد، مال حرام يابد. اگر كسي بيند كه دست ها در زير بغل داشت، دليل است بر يافتن مراد و قهر دشمن. بعضي از معبران گفته اند: دليل است بر داشتن مروت و جوانمردي، و هر كه بيند در بغل او نقصاني نيست، دليل كه نامرداي كشد و دشمن بر وي غالب شود. اگربيند كه از بغل وي بوي ناخوش مي آمد، دليل كه مال به وي رسد، اما به دشواري. اگر بيند از زير بغل وي عرق روان شد، دليل كه به قدر آن عرق از مال چيزي نقصان گردد.

نرم افزار محاسبه سن
برچسب ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,