روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

بشكه

آنلي بيتون مى‏گويد:

۱ـ ديدن بشكه اي پر در خواب ، علامت آن است كه اوقاتي خوش در جشن و سرور خواهيد داشت .

۲ـ اگر در خواب بشكه اي تهي ببينيد ، دلالت بر آن دارد كه زندگي شما تحت تأثير عوامل بيروني از هر گونه شادماني و آرامش ، تهي مي شود .

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

يك بشكه خالي : شما بي پول خواهيدشد.

يك بشكه پر : شما ثروتمند خواهيد شد .

يك بشكه پر و ايستاده : خوشبختي

يك بشكه خالي و خوابيده : روزهاي سخت نزديك مي شود .

شما يك بشكه داريد : يك هديه غيره منتظره

شما تعداد زيادي بشكه داريد : پول فراوان

يك بشكه پر از الكل : موفقيت در كارها

خواب يك بشكه كوچك : پول غيره منتظره اي به شما مي رساند .

يك بشكه كوچك خالي : تغييرات بزرگ در اطراف شما رخ خواهد داد.

يك بشكه كوچك پر : زندگي شما دلپذيرتر خواهد شد.

يك بشكه كوچك پر از ماهي : خوشبختي

نرم افزار مدت تماس
برچسب ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,