روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

بستان افروز

محمد بن سيرين گويد:

بستان افروز در خواب ديدن، شادي است، لكن بدين بد است. اگر بيند كه بستان افروز فرا گرفت يا كسي بدو داد، دليل بر خرمي و شادي است. اگر بيند بستان افروز به كسي داد، دليل كه او را خرم كند.

ابراهيم كرماني گويد:

بستان افروز چون به وقت خود بيند مهتري است و بعضي از معبران گويند: زن بازرگان توانگر است، با جمال و خوش طبع. اگر ديد كه بستان افروز در خواب در جايگاه خويش مي شود، دليل كه وي را با بازرگاني دوستي و مصاحبت افتد. اگر بيند از زمين بركند، دليل كه از صحبت مردي جدا شود.

فال تاروت اندروید
برچسب ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,