روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

بريان

محمد بن سيرين گويد:

بريان در خواب، خداوند سخن است و فراخي طلب روزي و گوشت پخته به تاويل بهتر از گوشت خام است.

ابراهيم كرماني گويد:

اگر كسي بيند بريان ازگوشت گوسفند خورد، دليل كه به قدر آن مال به رنج و سختي بدست آورد. اگربيند بريان از گوشت گاو خورد، دليل كه از ترس و بيم ايمن شود. اگر بيند بره بريان همي خورد، دليل كه ا و را مالي اندك حاصل شود و بعضي از معبران گفته اند: خوردن بره پخته به خواب، دليل آمدن پسري كند.

جابر مغربي گويد:

اگر ديد سر بره بريان مي خورد، دليل كه او از مهتري منفعت رسد. اگر بيند مرغ بريان مي خورد، دليل كه مالي از جهت زني به مكر و حيله به دست آورد. اگر بيند ماهي بريان شده مي خورد، دليل كه به سفر شود و به طلب عام يا صحبت مردي بزرگ پيوندد. اگر خداوند خواب مستور بود، ولي اگر مفسد است، دليل بر رنج و غم و اندوه است و دشمن و ماهي بريان كرده، چون تازه بود، بهتر از شور است و ماهي بزرگ بهتر از خورد بود و ديدن بريان فروش به خواب، مردي است كه به سبب وي ديگران فراخ روزي گردند.

نرم افزار مدت تماس
برچسب ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,