روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

برهنه

آنلي بيتون مى‏گويد:

۱ـ اگر خواب ببينيد با لباسي پاره و پابرهنه سرگردانيد ، نشانة آن است كه توقعات بيش از اندازه براي شما دردسر توليد خواهد كرد و تمامي كوششهاي شما براي رسيدن به هدفي خاص به يأس مبدل خواهد شد .

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

يك زن خواب ببيند كه برهنه است : ناكامي از همه طرف

يك مرد خواب ببيند كه برهنه است : او آشكارا شرمسار خواهد شد .

يك زن زيباي برهنه : پول خوبي بدست مي آوريد.

يك زن معمولي برهنه : نقشه ها و ايده هاي بزرگي در سر داريد .

يك زن برهنه خيلي زشت : خواسته هاي شما برآورده نمي شود.

يك دختر جوان و زيباي برهنه : تكبر و خودخواهي

زن شما برهنه است : اعضاي فاميل درباره شما حرف مي زنند .

تعداد زيادي زن برهنه : مردم نظر بلندي روي شما دارند .

شما افراد برهنه را مي شماريد : خبرهاي خوش دريافت مي كنيد .

مردان و زنان لخت به اتفاق يكديگر : شما شخص باوفا و نجيبي هستيد .

برهنگان در حال دويدن :ايده هايتان را از دست ميدهيد .

شما با يك شخص برهنه خوابيده ايد : پريشاني و تشويش

با يك زن برهنه در محلي دور از خانة خودتان خوابيده ايد : يكنفر به شما آزار خواهد رساند .

برهنه در خيابان راه مي رويد : دوستان و نزديكان باعث ناكامي شما مي شوند .

اشخاص متاء هل برهنه هستند : پول .

نرم افزار مدت تماس
برچسب ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,