روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

برس

هانس كورت مى‏گويد:

مشاهده‏ى برس در خواى، دلالت بر بدشانسى و بدبيارى دارد. اگر در خواب برس لباس ديديد، يعنى كارهاى مشكل پيش رو داريد.

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

۱ـ ديدن برس در خواب ، نشانة بدبخت شدن در اثر نابساماني كارهاست .

۲ـ ديدن برس كهنه و خراب ، علامت بيماري است .

۳ـ ديدن برس لباس در خواب ، نشانة وظيفة سنگيني است كه در آينده بر دوش شما خواهد افتاد .

۴ـ اگر خواب ببينيد لباسهاي خود را برس مي زنيد ، نشانة آن است كه بزودي در مقابل كار دشواري كه انجام مي دهيد ، پولي دريافت خواهيد كرد .

۵ـ ديدن برسهاي گوناگون در خواب ، نشانة انجام دادن خطاست .

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب برس : بر تعداد مشكلات اضافه مي شود .

يك برس كهنه : ناكامي

از يك برس استفاده مي كنيد : آرزوي اصلي شما برآورده مي شود .

يك برس نو مي خريد : يك دوره عالي شروع ميشود.

يك مغازه برس فروشي : بيماري

يك برس ساز : گيج خواهيد شد .

طالع بینی باستان
برچسب ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,