روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

برد

محمد بن سيرين گويد:

بهترين جامه ها بُرد است. اگر به خواب ديد كه برد از پنبه است و به گونه سبز و سفيداست يا جامه نو از برد پوشيده بود، دليل كه فراخي نعمت يابد و به قدر آن كه جامه نيك است آن را خير و منفعت رسد و اگر بيند جامه تنگ داشت و به گونه سياه و كبود بود، تاويلش به خلاف اين است.

 

ابراهيم كرماني گويد:

برد فروش مردي است كه دين را به دنيا اختيار كرده باشد، خاصه چون برد از پنبه بود. اگر بيند در وي ابريشم است، دليل كه هم طالب دين است و هم طالب دنيا.

فال تاروت اندروید
برچسب ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,