روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

برج ساختماني

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر خواب ببينيد كه از برج بالا مى‏رويد، بيانگر رسيدن به آرزوهايتان است. اگر خواب ببينيد كه از برج پايين مى‏آييد و ناگهان برج ويران مى‏گردد، بيانگر غم و اندوه است. اگر فرد نيازمندى خواب ببيند كه از برج ديده‏بانى بالا مى‏رود، بيانگر بهبودى در امور مالى است و اگر زنى چنين خوابى ببيند، نشانه‏ى آن است كه براى موفقيت در كارها بايد غرور خود را كنار بگذارد.

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب يك برج : خوشبختي طولاني

يك برج خيلي بلند : عمر شما طولاني خواهد بود.

از يك برج بالامي رويد : از بلاها و مصايب خود را ميرهانيد ولي پول از دست مي دهيد .

ازيك برج پائين مي آئيد : خواسته هاي شما برآورده نخواهند شد .

ديگران در يك برج هستند : يك غم بزرگ

برج يك قلعه نظامي : براحتي در مقابل مخالفان ايستادگي مي كنيد .

شليك توپ از بالاي يك برج : به شما خيانت ميشود

در بالاي يك برج كه سربازان در آن هستند و درون آن توپ ، باروت مي ريزند : شانس

برج ناقوس كليسا : واقعه ناگواري شما را غافلگير ميكند .

يك برج نيمه خراب : شغلتان را از دست مي دهيد

طالع بینی باستان
برچسب ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,