روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

ببر

محمد بن سيرين گويد:

ببر جانوري است درنده و از جمله سباع است و دشمن شير است و ديدن وي به خواب دشمن قوي و دلير است. ليكن كريم و مهربان است. اگر بيند با ببر در نبرد و جنگ است و او را قهر كرد، دليل كه بر دشمن چيره شود. اگر بيند ببر وي را قهر كرد دشمن بر وي ظفر يابد. اگر بيند ببر ازوي ترسان است و مي گريخت از دشمن ايمن گردد.

ابراهيم كرماني گويد:

پوست و استخان و موي ببر به خواب ديدن، مال و منفعت است كه ازدشمن بدو رسد، به قدر آن چه ديده است. اگر بيند بر ببر نشسته است و او مطيع است، دليل كه دشمن مطيع او گردد.

منوچهر مطيعي تهراني گويد:

ببر در خواب يک حيوان استثنايي است که تعابير مربوط به حيوانات و درندگان ديگر درباره او صدق نمي کند زيرا اين حيوان درنده و عظيم الجثه و در عين حال قشنگ و دوست داشتني در خواب دشمن است اما دشمني قوي و کريم. دشمني که شما به هيچ وجه توان مقابله و رو يارويي با او را نداريد اما همين دشمن کريم و مهربان و باگذشت است و چنانچه بر شما چيره شود بدون وارد آوردن آسيب کلي از شما مي گذرد و پي کار خود مي رود. معبران عموما درباره ببر تعريفي اين چنين دارند: اگر در خواب ببينيد که با ببر رو به رو قرار گرفته ايد خواب شما خبر مي دهد که در آينده با چنين دشمن قوي پنجه برخورد مي کنيد که گيج و متحير مي مانيد و نمي دانيد در مقابل او چه موضعي بگيريد. اگر در خواب ديديد که با ببر مي جنگيد با دشمني داراي خصوصيات نقل شده در بالا دست و پنجه نرم مي کنيد و الزاما درگير مي شويد. اگر در خواب ببر به شما حمله کند مورد تجاوز دشمن قرار مي گيريد و چنانچه از پيش روي او بگريزيد ايمن مي شويد زيرا فرار از مقابل ببر ايمني تعريف شده و اگر ببر را فراري دهيد پيروز خواهيد شد. پوست ببر در خواب مالي است که بدون زحمت و تلاش بدست مي آيد و چنانچه در خواب ببينيد پوست ببر گسترده و روي آن نشسته ايد پولي به شما مي رسد که خيالتان را راحت مي کند و براي سال هاي آينده تامين خواهيد يافت.

ليلا برايت مى‏گويد:

اگر در خواب ببرى را مشاهده كرديد، به اين معنا است كه يكى از دشمنان شما قصد آزار شما را دارد. اگر در خواب ببينيد كه ببرى مدام شما را تعقيب مى‏كند، به اين معنا است كه شخصى به شما ضرر مى‏رساند.

هانس كورت مى‏گويد:

حمله‏ى ببر در خواب، بيانگر آن است كه شما در اثر يك شكست دچار يأس و نااميدى مى‏شويد. اگر در خواب مشاهده كنيد كه جلوى حمله‏ى يك ببر را مى‏گيريد، به اين معنا است كه به اهدافتان رسيده و در انجام كارهايتان موفق مى‏شويد. اگر در خواب ببرى را در قفس ببينيد، بيانگر شكست دشمنان است.

آنلي بيتون مى‏گويد:

۱ـ اگر خواب ببينيد ببري به طرف شما مي آيد ، نشانة آن است كه از دست دشمنان آزار خواهيد ديد .

۲ـ اگر خواب ببينيد ببري به شما حمله مي كند ، نشانة آن است كه عدم موفقيت ، شما را غرق در نوميدي خواهد ساخت .

۳ـ اگر خواب ببينيد حملة ببري را دفع مي كنيد و او را از خود دور مي سازيد ، نشانة آن است كه در تمام كارهاي خود پيروز و موفق خوايد شد .

۴ـ اگر خواب ببينيد ببري از شما مي گريزد ، نشانة آن است كه بر مخالفان پيروز خواهيد شد . و مقام مهمي را از آن خود خواهيد كرد .

۵ـ ديدن ببرهاي محبوس در قفس حيوانات ، نشانة آن است كه بر دشمنان خود چيره مي شويد .

۶ـ ديدن زيراندازي از پوست ببر در خواب ، نشانة آن است كه در موقعيتي قرار خواهيد گرفت ، كه از تفريح و آرامش لذت بسيار خواهيد برد .

درکتاب سرزمين روياها آمده است :  

خواب ببر : دشمنان بر سر راه شما پديدار مي شوند

به يك ببر نگاه مي كنيد : شانس در خانواده

يك ببر مي دود : يك بيماري خطرناك

يك ببر را مي كشيد : مراقب حسود باشيد .

يك ببرماده بعد از زايمان مي ميرد : پول بدست مي آوريد .

يك ببر در سيرك : دوستان بسيار خدمتگذاري خواهيد داشت .

يك ببر شما راغافلگير مي كند : پريشاني و اضطراب بزرگ

شما يك بچه ببر اهلي داريد : از شما تقاضاي ازدواج خواهد شد .

يك ببر در قفس : مرگ يك شخصيت مهم

صداي غرش يك ببر را مي شنويد : غم بزرگي باعث ناراحتي شما مي شود.

يك ببر زنجيره شده : يك دشمن شما را غافلگير ميكند .

يك ببر در حال غذا خوردن : ثروت بزرگي به شما نزديك مي شود

فال تاروت اندروید
برچسب ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,