روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

بال

اچ ميلر مى‏گويد:

مشاهده‏ى بال پرندگان در خواب، نشانه‏ى به دست آوردن ثروت است.

 

ليلا برايت مى‏گويد:

اگر در خواب ببينيد كه مثل پرندگان، بال و پر داريد، يعنى غم و ناراحتى شما را تهديد مى‏كند.

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

۱ـ اگر خواب ببينيد كه بال درآورده ايد ، علامت آن است كه به خاطر جدايي از فرد مورد علافة خود كه به سفر رفته است ، احساس ناامني و اضطراب خواهيد كرد .

۲ـ ديدن بال پرندگان در خواب ، علامت آن است كه بر تنگ دستي و فقر غلبه خواهيد كرد و به ثروت و افتخار دست خواهيد يافت .

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب بال : از دست دادن پول

يك فرشته بالدار  : خوشبختي

بالهاي يك پرنده : احترام و امتياز

يك فرشته با بالش شما را نوازش مي كند : شادي و تسلي خاطر

بالهاي پرنده هاي اهلي : يك عشق بزرگ و خوشبخت

شما خودتان بال داريد : موانع متعدد سر راهتان پديدار مي شوند .

بچه ها بال دارند : ثروت

بالهاي شكسته : ضرر مالي

نرم افزار محاسبه سن