روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

بال زدن

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

پرندگان بال مي زنند : يك بي وفايي درحق شما ميشود.

پرندگان بسياري بال مي زنند : مراقب رقيب باشيد.

پرندگان روي درخت بالشان را بازبسته مي كنيد : مراقب اعمال يكي از اعضاء فاميل باشيد .

مرغابيها روي آب بالشان را باز و بسته ميكنند :

نامزد يا دوست شما فكرهايي در سر دارد كه شما نمي دانيد

نرم افزار محاسبه سن