روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

بالكن

لوک اويتنهاو مي گويد :

بالکن : نگاهتان به آينده درست است

روي بالکن بودن : بر آورده شدن آ رزوها

از روي بالکن افتادن : بر آورده نشدن آرزوها

 

ليلا برايت مى‏گويد:

اگر خواب ببينيد كه در بالكنى ايستاده‏ايد، نشانه‏ى آشنايى با افراد جديد است.

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

۱ـ اگر خواب ببينيد كه در بالكني ايستاده ايد ، نشانة آن است كه در آخرين مراحل موفقيت در كاري ، مضطرب و نگران خواهيد شد .

۲ـ اگر دختري خواب ببيند با نامزد خود در بالكن گفتگو مي كند ، نشانة آن است كه به زودي با شادماني ازدواج خواهد كرد .

۳ـ ديدن يك بالكن قديمي درخواب ، نشانة آن است كه اميدها وآرزوهايتان تبديل به يأس و اندوه خواهد شد .

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

شما روي يك بالكن ايستاده ايد : موقعيت فعلي خود را از دست مي دهيد .

شما روي يك بالكن نشسته ايد : شما شايستگي نگهداري ازچيزي را كه داريد نخواهيد داشت .

روي بالكن تنها هسنيد : منفعت مالي

با يك شخص ازجنس مخالف روي بالكن هستيد : عشق بزرگ

عشاق از يكديگر روي بالكن خداحافظي مي كنند : يك جدايي بسيار طولاني در پيش داريد .

يك بالكن را ترك مي كنيد به اتفاق شخصي كه دوستش داريد : ناكامي بزرگ

فال تاروت اندروید
برچسب ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,