روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

بافتن

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب بافتني : آسايش در خانه

يك طرح فانتزي ميبافيد : شوهر شما دوست داشتني و مورد توجه خواهد بود .

يك زن جوان خواب ببيند كه مي بافد : او فوراً ازدواج خواهد كرد.

يك مادرخواب ببيند كه مي بافد : او فرزندان بسيار مطيعي خواهد داشت .

دشمنان مي بافند : دركارها و معاملات با موفقيت روبرو خواهيد شد .

ديگران مي بافند : دوستان به شما نارو مي زنند

نرم افزار مدت تماس