روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

باغ وحش

ليلا برايت مى‏گويد:

اگر خواب ببينيد كه در يك باغ وحش حضور يافته‏ايد، به اين معنا است كه بايد در انجام كارهايتان دقت بيشترى بكنيد، احتمالا خطرى شما را تهديد مى‏كند.

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر خواب ببينيد از حيوانات باغ وحش ديدن مي كنيد ، علامت آن است كه سرنوشتي متغير خواهيد داشت . گاهي دشمنان بر شما چيره مي شوند و گاهي شما بر آنان تسلط مي يابيد . با مسافرت و زندگي در كشورهاي مختلف دانشي كسب مي كنيد .

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب يك باغ وحش : با دقت و حوصله دوستانتان را انتخاب كنيد .

تنها به باغ وحش مي رويد : مورد خشونت و بد رفتاري قرار مي گيريد .

زن شوهر به باغ وحش مي روند : خواسته هاي آنان برآورده نخواهد شد .

با نامزد يا دوستان به باغ وحش مي رويد : خطر و بد شانسي

دوستان به باغ وحش مي روند : رازتان را براي هيچكس فاش نكنيد .

ثروتمندان خواب بازديد ازباغ وحش را ببينند : بدبختي

فقرا خواب بازديد ازباغ وحش را ببيند : پول

به اتفاق بچه ها از باغ وحش ديدن مي كنيد : شادي و تفريج

فال تاروت اندروید