روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

باغبان

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر در خواب باغبانى را ديديد، بيانگر آن است كه در امور مالى زيان خواهيد كرد.

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب يك باغبان : كارها و فعاليتهاي فعليتان شما را پولدار خواهد كرد.

شما يك باغبان هستيد : ثروت شما بيشتر خواهد شد

شما باغبان خودتان هستيد : خوشبختي از آن شماست .

يك باغبان در فكر باغش نيست : بد شانسي

يك باغبان درختان را هرس مي كند : شادي و ازدواج

نرم افزار مدت تماس