روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

بازار

لوک اويتنهاو مي گويد :

بازار : سعي کنيد سطح معلومات خود را بالا ببريد

 

آنلی بيتون می‏گويد:

۱ـ اگر خواب ببينيد در بازار هستيد ، علامت آن است كه در تمامي امور زندگي توفيق خواهيد يافت .

۲ـ ديدن بازاري متروك در خواب ، علامت آن است كه پريشان و افسرده خواهيد شد .

۳ـ ديدن سبزيجات گنديده يا فاسد در بازار ، نشانة آن است كه در حرفة خود زيان خواهيد ديد .

۴ـ اگر دختري خواب ببيند ، نشانة آن است كه تغييراتي مساعد در زندگيش اتفاق خواهد افتاد .

 

ليلا برايت میگويد:

اگر خواب ببينيد كه از بازار خريد مى‏كنيد، بيانگر داشتن روابط نادرست است. اگر خواب ببينيد كه در بازار چيزى مى‏فروشيد، بيانگر تغيير شغل است. اگر در خواب خود را در بازار مكاره ببينيد، بيانگر بدشانسى و ناراحتى است.

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب يك بازار : شانس

شما در يك بازار هستيد : شانس در عشق

شما چيزهايي در يك بازار مكاره مي خريد : آرزوهايتان را برآورده خواهيد كرد .

ديگران در يك بازار چيزهايي مي فروشند : به شما يك پيشنهاد مهم مي شود .

نرم افزار مدت تماس