روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

بارکشيدن

محمد بن سيرين گويد:

اگر بيند كه بر پشت بار سبك داشت، دليل كه به قدر و جنس آن بار وي را منفعت رسد. اگر بيند كه بر پشت بار گران داشت، دليل كه گناه و معاصي بسيار كند.

ابراهيم كرمانی گويد:

اگر بيند كه بار بسيار داشت و دانست كه از ملك او است. دليل به قدر جنس بار وي را خير و منفعت رسد يا مضرت و بدي. اگر بيند كه آن بار ملك آن نبود خير و شر او به خداوند خواب بازگردد.

آنلی بيتون مى‏گويد:

اگر در خواب خود را مشغول حمل بار ديديد، به اين معنا است كه دست به كارهاى خيرخواهانه خواهيد زد. اگر در خواب ديگران را مشغول حمل بار ديديد، به اين معنا است كه تجربياتى به دست مى‏آوريد كه برايتان بسيار مفيد و مطلوب خواهد بود.

نرم افزار محاسبه سن