روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

باروت

ليلا برايت می‏گويد:

اگر خواب ببينيد كه دست به باروت زده‏ايد، به اين معنا است كه كارهايى انجام مى‏دهيد كه برايتان بسيار خطرناك است. ديدن باروت در خواب، بيانگر آن است در انجام كارهايى كه به زودى قصد انجامش را داريد براى خود شريك نگيريد.

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

شما باروت داريد : روشتان را در كارها عوض كنيد.

يك مرد خواب باروت ببيند : او فوراً محل اقامتش را تغيير مي دهد .

يك زن خواب باروت ببيند : از شوهرش طلاق خواهد گرفت .

يك دختر جوان خواب باروت ببيند : او با يك سرباز ازدواج مي كند .

فال تاروت اندروید