روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

باربر

آنلی بيتون می‏گويد:

۱ـ ديدن باربر در خواب ، علامت بدشانسي و روبرو شدن با حوادث تلخ است .

۲ـ اگر خواب ببينيد خودتان باربر هستيد ، نشانة آن است كه به محيطهايي فقيرانه پا خواهيد گذاشت .

۳ـ استخدام باربر در خواب ، علامت آن است كه از هر موقعيتي به نفع خود بهره مي بريد .

۴ـ اخراج كردن باربر در خواب ، علامت آن است كه مورد اتهامات زننده اي قرار مي گيريد .

نرم افزار محاسبه سن