روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

بارانی

محمد بن سيرين گويد:

اگر كسي بيند بر تن او باراني بود و او در خدمت پادشاه بود، دليل است كه نام نيك او و مدح و ثناي او در پيش مردمان فاش شود. اگر باراني او از جهت جامه بود، دليل است كه او فائده ديدن در دنيا حاصل شود.

 

ابراهيم كرمانی گويد:

اگر بيند كه باراني او از پشم بود يا از كتان يااز پنبه و به گونه سبز است، دليل بر نيكوئي بود اما باراني زرد، دليل بر رنج و بيماري بود. اگر باراني كبود بود، دليل بر گناه و معصيت بود. اگر باراني سفيد بيند، دليل است بر خير و منفعت كه ازجائي بدو رسد.

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب يك باراني : احترام شما بالاتر مي رود .

يك باراني به تن داريد : بزودي خود را در يك موقعيت بالا خواهيد ديد .

باراني خود را از تن خارج مي كنيد : يك خصومت

ديگران باراني مي پوشند : كساني در انتظاركمك شما هستند .

ديگران باراني خود را از تن در مي آورند : آنها به فلاكت دچار مي شوند .

باراني يك بچه : پول

باراني يك زن : يك شادي نا خواسته

يك باراني را به دور مي اندازيد : مورد آزار قرار ميگريد .

يك باراني را تميز مي كنيد : پول نان خوردن شما قطع مي شود.

يك باراني مي خريد : مورد احترام بسيار قرار خواهيد گرفت .

باراني مي فروشيد : علامت پول

نرم افزار مدت تماس