روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

باد و بوران

يوسف نبی عليه السلام گويد:

ديدن باد سخت بيگانه باشد

 

آنلی بيتون می‏گويد:

مشاهده‏ى باد و بوران شديد در خواب، بيانگر آن است كه كارهايى انجام مى‏دهيد كه در به ثمر رسيدن آن دچار شك و ترديد شده‏ايد.

ديدن باد و بوران شديد در خواب ، نشانة دست زدن به كاري دشوار و نوميد كننده است .

نرم افزار مدت تماس