روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

بادبزن

آنلی بيتون میگويد:

۱ـ ديدن بادبزن در خواب ، علامت آن است كه در آيندة نزديك خبرهايي خوب و حيرت انگيز به دست شما خواهد رسيد .

۲ـ اكر دختري خواب ببيند با باد بزن خود را باد مي زند ، نشانة آن است كه با افراد جديدي آشنا خواهد شد . اگر خواب ببيند بادبزن كهنه اي را گم مي كند ، نشانة‌آن است كه نامزد او خواستار زني ديگر خواهد شد .

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

شما يك بادبزن داريد : خبرهاي بسيار خوش

يك زن جوان خواب ببيند كه او را باد مي زنند : او بزودي ازدواج خواهد كرد.

خانم مجردي خود را باد مي زند : بزودي آشنا ئيهاي مهم و مفيدي خواهد داشت .

باد بزنتان را گم مي كنيد : يك دوست صميمي از شما دوري خواهد كرد.

يك زن يك بادبزن مي خرد : او مرد ديگري را دوست دارد .

ديگران بادبزن دارند : شما رقباي بي شماري داريد.

رقيب شما يك بادبزن دارد : پول از دست مي دهيد .

نرم افزار محاسبه سن