روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

اژدها

محمدبن سيرين گويد:

اژدها به خواب ديدن، دشمن بزرگ و قوي بود. اگر بيند اژدهائي داشت، دليل كه با بزرگان پيوندد. اگر با اژدها جنگ و نبرد مي كرد و بر او خيره شد، دليل كه با دشمن او را جنگ و خصومت افتد و سرانجام دشمن را قهر كند. اگر بيند اژدها را بكشت و گوشت وي بخورد، دليل كه بر دشمن ظفر يابد و مال بستاند و هزينه نمايد.

 

جابر مغربي گويد:

اگر بيند اژدها وي را فرو خورد، دليل بيم از دشمن بود، كه وي را هلاك نمايد. اگر ديد بر پشت اژدها نشسته بود و اژدها مطيع و فرمانبر او بود، دليل كه دشمني بزرگ وي را مطيع و فرمانبر شود و كار او به نظام گردد.

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

اژدها : موقعيت ناجور

 

منوچهر مطيعي تهراني گويد:

اژدها يک جانور افسانه اي است. در خواب اژدها تصوير قدرت هاي بزرگ و غير مفيد و خطرناک و تزوير آميز است. و دشمني که تسلط بر او در عهده ما نباشد و از جانش بيمناک باشيم مي تواند در خواب ما به صوردت اژدها شکل بگيرد. معبران کهن نيز اژدها را دشمن قوي پنجه دانسته اند. اگر کسي در خواب ببيند که با اژدها مي جنگد نشان آن است که با دشمني قوي پنجه رو در رو قرار مي گيرد و اگر در عالم خواب بر اژدها چيره شود در بيداري بر خصم توفق مي يابد. کشتن اژدها بخصوص اگر خوابيده باشد و حالت جنگ به خود نگيرد فراغت کلي از غم و غصه و رهائي از آرزوهاي محال رنج دهنده است. پس کشتن اژدها نجات از چنين غم هائي است که داريم.

 

يوسف نبي عليه السلام گويد:

ديدن اژدها دشمن بزرگ باشد

 

آنلي بيتون میگويد:

ديدن اژدها در خواب ، نشانة آن است كه بر نفس شما شهوات تسلط مي يابد و ممكن است به ديگران اجازه دهيد از تمايلات و هوا و هوسهاي شما سوء استفاده كنند ، بايد بر هوا و هوس و نفس خود تسلط پيدا كنيد .

 

ليلا برايت میگويد:

اگر در خواب اژدها را به عنوان يك حيوان افسانه‏اى ديديد، نشانگر آن است كه با شخص بلند مرتبه‏اى همنشين مى‏شويد. ديدن اژدهاى وحشتناك در خواب بيانگر ضرر و زيان است. ديدن اژدهاى زخمى در خواب، نشانه‏ى دشمن خطرناك است كه احتمالا به شما ضرر مى‏رساند و اگر در خواب ببينيد كه اژدها را مى‏كشيد، بدين معنا است كه از مشكلات رهايى پيدا مى‏كنيد.

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب يك اژدها: ثروت بزرگ

تعداد بسياري از اژدها : ناكامي عشقي

يك ارتشي خواب اژدها ببيند : يك افسر مافوق به بازديد او خواهد آمد.

يك دختر جوان خواب اژدها ببيند : شادي بزرگ نصيب او مي شود.

فال تاروت اندروید