روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

انگور

يوسف نبی عليه السلام گويد:

ديدن انگور سفيد روزي حلال بود

 

و دو جوان با او به زندان درآمدند [روزي] يکي از آن دو گفت من خويشتن را [به خواب] ديدم که [انگور براي] شراب مي‏فشارم و ديگري گفت من خود را [به خواب] ديدم که بر روي سرم نان مي‏برم و پرندگان از آن مي‏خورند به ما از تعبيرش خبر ده که ما تو را از نيکوکاران مي‏بينيم. سوره يوسف آيه «۳۶»

اي دو رفيق زندانيم اما يکي از شما به آقاي خود باده مي‏نوشاند و اما ديگري به دار آويخته مي‏شود و پرندگان از [مغز] سرش مي‏خورند امري که شما دو تن از من جويا شديد تحقق يافت. سوره يوسف آيه «۴۱»

 

حضرت دانيال گويد:

خوردن انگور سياه به وقت خود غم و اندوه بود و بي وقت، ترس و بيم بود. معبران گفته اند: به عدد هر انگور كه خورده بود زخم چوب ياتازيانه بر او زنند و خوردن انگور سفيد به وقت خود نعمت و خير دنيا بود، بيش از آن كه اميد دارد و به غير وقت، دليل كند كه از دهان خداوند خوب سخن خيري بيرون آيد و دليلش بر حرف و مال بود. اگر انگور سرخ بيند همين دليل كند.

 

محمدبن سيرين گويد:

انگور سفيد به وقت خوردن، دليل بر مالي است كه به دشواري به دست آيد و انگور سرخ به وقت خود خوردن، دليل بر منفعت اندك بود و هر انگوري كه پوست او سخت بود، دليل كه مالي به دشواري بدست آيد و هر انگوري كه پوست او روشن بود، دليل بر مال حلال كند و هر انگوري كه آب او تيره بود، دليل بر مال حرام بود و هر انگوري كه به ديدار سرخ نمايد، دليل بر عز و جاه كند و هر انگوري به ديدار سياه نمايد، دليل بر غم و اندوه كند و هر انگوري كه شيرين تر و تازه تر بود، دليل بر مال و جاه نمايد و عز وي بيشتر گردد.

 

جابر مغربی گويد:

اگر كسي بيند كه انگور بر معصر چوبين همي فشرد، دليل كه خدمت پادشاه ستمگر كند. اگر بيند كه آن معصر، از خشت و گل بود، دليل كه خدمت پادشاه باديانت كند. اگر معصر از خشت پخته يا از گچ و سنگ و آهك بود، دليل كه خدمت پادشاه با سياست و با هيبت كند. اگر بيند كه انگور در طشت همي فشرد، دليل كه خدمت زني بزرگ كند. اگر بيند كه انگور در كاسه همي فشرد، دليل كه خدمت شخصي خسيس كند. اگر بيند كه انگور همي فشرد و شيره هاي آن در خم ها همي جمع كرد، دليل كه از جهت خود، مال بسيار به سبب پادشاه حاصل كند. اگر بيند كه انگور در معصر با اهل و عيال مي فشرد، دليل كه او را و عيال او را در خدمت پادشاه منفعت رسد. اگر بيننده خواب در ضرر خدمت پادشاه نباشد، دليل كه كاري از سبب مردي حاصل كند.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

انگور سياه و سفيد به وقت خود و بي وقت، بر سه وجه بود

اول: فرزند نيك،

دوم: علم فرائض،

سوم: مال حلال.

فشردن انگور در خواب هم آن حضرت فرمايد: بر سه وجه بود،

اول: مال باخير وبركت،

دوم: فراخي نعمت،

سوم: از قحط و بلاامان يافتن.

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

خوردن : تب مختصر
چيدن آن : جدايي غير منتظره
انگور سفيد : شادماني
انگور سياه : غصه
ديدن آن : شما به هدفتان خواهيد رسيد
کسي آنرا به شما بدهد : آشناييهاي تازه
کشمش : دعوا در همسايگي

 

منوچهر مطيعی تهرانی گويد:

در خواب هاي ما تاک خوب است و به اميد تعبير شده است. ريشه اميدي است که در زمين مي نشانيم و از بر و ميوه آن ساليان دراز استفاده مي کنيم. ابن سيرين درخت انگور را زني کريمه تعبير کرده و برخي ديگر از معبران مرد بزرگوار دانسته اند ولي تاک در خواب ما فرزندان ما هستند که به ايشان دل بسته و به خود اميد داده ايم . براي افراد بي تفاوت ميراث است و ملک وقفي. براي بيمار شفا است و براي تهي دست ثروت و اين بستگي به آن دارد که تاک در خواب ببينيم و خودمان در بيداري چه وضع و موقعيتي داشته باشيم. تاک نشان بي خردي و سرمستي هم مي تواند باشد . اگر بيننده خواب مرفه و مال دار باشد و ببيند در خانه اش تاک روئيده اين خواب هشدار سرمستي است و احيانا تند روي چون از انگور شراب مي گيرند و شراب مستي مي آورد و مستي علت گمراهي و تباهي است لذا ديدن تاک ممکن است هشدار باشد که تشخيص آن با معبر است.

 

آنلی بيتون می‏گويد:

۱ـ اگر خواب ببينيد انگور مي چينيد ، علامت آن است كه بعد از دردسر به شادي دست مي يابيد . و در آينده به كارهايي دست خواهيد زد .

۲ـ خوردن انگور سبز در خواب ، علامت آن است كه براي كسب لذت مرتكب خطايي خواهيد شد و سرنوشت خود را به دست احساسات خواهيد سپرد .

۳ـ ديدن انگور در خواب ، علامت آن است كه از كار سختي فرار مي كنيد .

۴ـ اگر دختري در خواب ببيند انگور مي خورد ، علامت آن است كه نسبت به آرزوهاي خود اندكي دلسرد خواهد شد .

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

يك درخت مو پراز انگور : عمرتان طولاني خواهد بود.

انگور مي خوريد : نگراني و اضطراب بر شما غلبه ميكند .

بچه ها انگور مي خورند : نفوذ شما بر ديگران بيشتر مي شود

انگور مي خريد : در كارهايتان بسيار محتاط باشيد

انگور مي فروشيد : نگرانيها برطرف مي شود و كارهاي شما با موفقيت پيش خواهند رفت .

انگور سفيد : پيروزي بر دشمنان و بد خواهان

انگور سياه : در كارهايتان بسيار محتاط با شيد .

خوشه هاي انگور : دارايي شما به مقدار قابل توجه اي بيشتر خواهد شد .

شما انگور مي چينيد : شانس بزرگي در نزديكي شماست .

انگور را له مي كنيد : بايد روش زندگيتان را تغيير دهيد .

انگور حمل مي كنيد : ثروت

كشمش درست مي كنيد : موفقيت شما در حال حاضر امكان پذير نيست .

شما كشمش مي خوريد : پول از دست ميدهيد .

نرم افزار محاسبه سن