روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

انگشتانه

ليلا برايت میگويد:

ديدن انگشتانه در خواب، بيانگر آن است كه شما در انجام كارها پشتكار داريد.

 

آنلی بيتون می‏گويد:

اگر در خواب ببينيد كه يك انگشتانه خريده‏ايد، به اين معنا است كه با افرادى مناسب هم نشين مى‏شويد. اگر در خواب ببينيد كه انگشتانه‏ى خود را گم كرده‏ايد، به اين معنا است كه دچار ضرر و زيان مالى مى‏شويد، اگر از انگشتانه براى خياطى استفاده مى‏كنيد، بيانگر آن است كه شانس و اقبال به شما رو خواهد كرد. اگر مردى خواب انگشتانه را ببيند، بيانگر آن است كه سعادت و خوشبختى در انتظار او است.

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب انگشتانه : خوشبختي بزرگي در پيش است .

انگشتانه مي خريد : نمي توانيد براي خود شغلي پيدا كنيد .

يك زن خواب انگشتانه ببيند : او براحتي پول بدست خواهد آورد .

يك انگشتانه گم مي كنيد : دردسرهاي شما بيشتر ميشود .

براي خياطي انگشتانه به دست مي كنيد :

شانس و سعادت در پيش است .

يك انگشتانه قرض مي كنيد : دوستان فراواني داريد كه زندگي را برايتان دلپذير مي كنند .

فال تاروت اندروید