روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

انفجار

آنلی بيتون می‏گويد:

۱ـ اگر خواب ببينيد جايي انفجاري رخ مي دهد ، نشانة آن است كه اعمال ناپسند ديگران به شما زيان خواهد رساند .

۲ـ اگر خواب ببينيد در اثر انفجاري صورت شما يا ديگران زخمي و سياه گشته است ، علامت آن است كه با قضاوت نادرست متهم به بي دقتي مي شويد و ممكن است جامعه شما را براي اين امر محكوم بسازد .

۳ـ اگر خواب ببينيد هوا پر از دود و تكه پاره هاي اشياء منفجر شده است ، علامت آن است كه از محيط كار و همچنين از مخالفتهاي ديگر افراد اجتماع با خود بيزار خواهيد شد .

۴ـ اگر خواب ببينيد ميان شعله هاي انفجار گرفتار شده ايد ، يا در اثر انفجار به هوا پرتاب شده ايد ، نشانة آن است كه دوستان بي ارزش و نادرست به حقوق شما تجاوز كرده و از اعتماد شما سوء استفاده مي كنند .

۵ـ دختران بعد از ديدن چنين خوابهايي بايد بيشتر مراقب رفتار و روابط خود باشند .

 

ليلا برايت میگويد:

اگر انفجار همراه با كشته شدن عده‏اى باشد، بيانگر آن است كه از مشكلى كه برايتان پيش آمده نجات پيدا مى‏كنيد. اگر در خواب ببينيد كه يك كارخانه منفجر شده و شعله‏هاى آتش از آن زبانه مى‏كشد، نشانه‏ى پيشرفت و پيروزى در انجام كارهايتان است.

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب انفجار : دوستان شما را به خاطر اعمالتان سرزنش مي كنند .

دريك انفجار زخمي شده ايد : عذاب

بر اثر انفجار علامتي روي صورت شما افتاده : شما را به ناحق متهم خواهند كرد .

شما ناگهان به دنبال يك انفجار غرق در آتش ميشويد : دوستان شما از حدشان تجاوز مي كنند .

ديگران در انفجار گرفتار شده اند : يكي از بستگان در خطر است .

شما باعث انفجار شده ايد : اعتماد دوستانتان به شما از بين خواهد رفت .

فال تاروت اندروید