روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

انداختن

اسماعيل بن اشعث گويد:

اگر بيند به طرفش سنگ انداختن بيم آن مي رود بيم آن مي رود به زنا وگناه متهم کنند

اگر بيند کسي شکريا بادام يا قند به طرفش انداخت چنانچه آن شخص سرشناس باشد به خواب بين چيزي عطا مي کند

واگربيند ناشناس شکريا بادام يا قند انداخت جايزه وعطائي نصيب او مي شود

اگر بيند خوردني به سوي چهار پايان انداخت تعبير آنست که مال خود را خرج جاهلان مي کند

نرم افزار مدت تماس