روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

امتحان

لوک اويتنهاو مي گويد :

امتحان دادن : احتمال اين هست که شغلي پر در آمدتر بيابيد
قبول شدن در امتحان : انتظارات شما بر آورده خواهند شد
مردود شدن در امتحان : جاه طلبي شما بالاتر از حد معمول است
از کسي امتحان گرفتن : شما خدمت بزرگي به شخصي خواهيد کرد

 

مولف گويد:

چون امتحان همراه است با نگراني و اضطراب است مي توان بيننده خواب را به در گير بودن با مسائل ناراحت کننده و اضطراب انگيز تعبير نمود

ولي اگر در خواب نسبت به امتحان هيچ نگراني و اضطراب نشان ندهد مي توان به آغاز يک موفقيت تعبير نمود

 

ليلا برايت میگويد:

اگر خواب ببينيد كه براى قبولى در دانشگاه امتحان مى‏دهيد، بيانگر پيروزى در مراحل مختلف زندگى است. اگر در خواب ببينيد كه در امتحان دانشگاه رد شده‏ايد، يعنى در امتحان موفق مى‏شويد.

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

شما امتحان داريد : شايستگي شغلتان را نداريد .

در امتحان موفق مي شويد : گرفتاري در كارها

به سئوالات پاسخ صحيح مي دهيد : منفعت مالي

به سئوالات پاسخ اشتباه مي دهيد : يك كارجالب و خبرهاي خوش

بچه ها در امتحان موفق مي شوند : آرزوهاي شما برآورده مي شوند

اشخاص ديگر در امتحان موفق مي شوند : مصيبت.

فال تاروت اندروید