روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

الکتريسيته

آنلي بيتون میگويد:

۱ـ احساس الكتريستة اندك در اندامها به هنگام خواب ، علامت تغييراتي در زندگي است كه پيشرفتي به دنبال ندارد . اما اگر در خواب احساس كنيد كه برق شما را به شدت تكان مي دهد ، نشانة آن است كه با خطري جدي روبرو خواهيد شد .

۲ـ ديدن سيم حاوي الكتريسته در خواب ، علامت آن است كه دشمنان نقشه هايي كه بر عليه شما كشيده بودند و شما را نگران ساخته بودند ، بر هم خواهند زد .

۳ـ اگر خواب ببينيد مثل پيغامي از سيم هاي الكتريسته عبور مي كنيد ، علامت آن است كه به نقشه هاي دشمنان خود دست مي يابيد و به اين وسيله بر آنان غلبه مي يابيد .

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

از الكتريسته استفاده مي كنيد : بر اثر يك حادثه غافلگير مي شويد .

جريان الكتريسته به شما مي خورد : دوستان شما را فريب مي دهند .

ديگران از الكتريسته استفاده مي كنند : در كارهايتان بسيار محتاط باشيد .

از وسائل الكتريكي استفاده ميكنيد : هماهنگي در بين دوستان

نرم افزار محاسبه سن