روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

الوار

آنلي بيتون می‏گويد:

۱ـ ديدن الوار در خواب ، نشانة آن است كه با قبول كارهاي سخت ، مزد اندكي به دست خواهيد آورد .

۲ـ ديدن الوارهاي شعله ور در خواب ، نشانة آن است كه از منبعي ناشناخته سود و ثروتي به شما خواهد رسيد .

۳ـ اگر خواب ببينيد الوارها را اره مي كنيد ، نشانة آن است كه معاملاتي بيهوده انجام خواهيد داد .

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب الوار چوبي : يك تغيير در اطراف شما رخ مي دهد .

الوار چوبي خيلي سنگين : مجبور خواهيد شد بار سنگيني را حمل كنيد .

الوار چوبي سبك : يك پاداش خوب كه شايستگي شما را دارد .

يك تير بزرگ فولادي : پول

طالع بینی باستان