روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

الماس

آنلي بيتون میگويد:

۱ـ اگر خواب ببينيد صاحب قطعه اي الماس هستيد ، نشانة آن است كه مورد لطف و احترام مقامات بالا قرار مي گيريد .

۲ـ اگر دختري خواب ببيند نامزدش به او الماس هديه مي دهد ، علامت آن است كه ازدواجش با افتخار و سربلندي همراه خواهد شد .

۳ـ گم كردن الماس در خواب ، نشانة‌ رسوايي و مرگ است .

۴ـ اگر زن ورزشكاري خواب الماس ببيند ، نشانة آن است كه روزهايي لبريز از سعادت و هدايايي با شكوه در پيش رو دارد . اگر بازرگانان چنين خوابي ببينند ، نشانة معاملات سود آور است .

۵ـ ديدن الماس در خواب نشانة موفقيت است . مگر آنكه خواب ببينيد از روي جسد كسي الماسي ربوده مي شود ، در اين صورت نشانة آن است كه دوستان شما را به بي وفايي متهم مي كنند .

 

ليلا برايت میگويد:

ديدن الماس در خواب، بدين معنا است كه روزهاى خوشى پيش رو داريد، اگر در خواب ديديد كه مقدار زيادى الماس داريد، يعنى سعادت و خوشبختى در انتظارتان است.

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب الماس : علامت ناكامي در زندگي شخصي شما

شما الماس داريد : كارها و معاملاتتان به خوبي پيش خواهند رفت .

الماس گم مي كنيد : ناتواني مالي و نا خوشي

الماس پيدا مي كنيد : يك نفر واقعاً عاشق شماست.

شما مقدار زيادي الماس داريد : موفقيت و احترام

ديگران الماس دارند : منفعت بزرگي نصيبتان ميشود

الماس مي خريد : غم

الماس مي فروشيد : يك مصيبت در پيش است

الماس مي دزديد : ضررهاي بزرگ

الماسهاي بدلي : مرگ يك دشمن

نرم افزار محاسبه سن