روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

الفبا

لوک اويتنهاو مي گويد :

آموختن: يک دشمن خائن
به کسي آموزش دادن : يک منبع در آمد غير منتظره
حروف الفبا : مسافرت به کشورهاي دوردست

نوشتن آنها : بدبختي

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب الفبا : يك دوست غايب برخواهد گشت .

حروف الفبا را مي نويسيد : خبرهاي غيره منتظره

حروف الفبا را چاپ مي كنيد : نگرانيها بر طرف ميشود .

نرم افزار مدت تماس