روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

الاغ

يوسف نبي عليه السلام گويد:

ديدن خريدن الاغ بنده يا ملازم پيدا کند

ديدن فروختن الاغ زيان باشد

ديدن الاغ بخت او را ياري مي کند

 

آنلي بيتون میگويد:

۱ـ ديدن الاغ در خواب ، نشانة آزردگي خاطر است واخباري كه دير از موعد به شما مي رسد .

۲ـ اگر الاغها را در حال حمل بار در خواب ببينيد ، نشانة كار فراوان و بردباري بسيار است و موفقيت شما در سفر و امور شخصي .

۳ـ اگر خواب ببينيد الاغي به دنبال شما مي آيد ، نشانة آن است كه حرفها و تهمت هايي كه پشت سر شما زده مي شود ، روزگار ملال آوري براي شما بوجود خواهد آورد .

۴ـ اگر خواب ببينيد الاغ سواري مي كنيد ، دلالت بر آن دارد كه در دعواهاي غير قابل پيش بيني ، شركت خواهيد كرد .

 

ليلا برايت می‏گويد:

ديدن الاغ در خواب، نشانه‏ى دعوا گرفتن است. اگر در خواب ببينيد كه الاغى را مى‏زنيد، بدين معنا است كه نسبت به خانواده‏تان بى‏تفاوت شده‏ايد. اگر در خواب مشغول غذا دادن به الاغ باشيد، بدين معنا است به فردى كه به شما بدى كرده، خوبى مى‏كنيد. اگر الاغ را در حال دويدن ببينيد، بدين معنا است كه مشكلاتى برايتان به وجود مى‏آيد.

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب يك الاغ : ازمشاجره هيچ سودي عايدتان نخواهد شد.

برروي يك الاغ سوارهستيد : نكبت

شما يك الاغ داريد : مشاجره با دوست صميميتان .

يك الاغ از شما نافرماني مي كند : شانس در عشق

يك الاغ در حال دويدن : خبرهاي بد و ناخوشايند

يك الاغ كه به آهستگي راه مي رود : امنيت

يك الاغ ميخريد : شادي در كانون خانواده

يك الاغ مي فروشيد : شكست و ضرر بزرگ در آينده نزديك

يك الاغ را بار مي كنيد : كارهاي سودمند در آينده نزديك

روي يك الاغ نشسته ايد : كارهايتان بيشترخواهدشد و ثروت به شما رو مي آورد .

يك الاغ با بار روي پشتش : پول

بچه ها روي الاغ سوار هستند : خوشبختي

يك الاغ را ازطويله بيرون مي آوريد : ۱- كارهاي شما رو به تيرگي ميروند ۲- يك ماجراي عشقي به پايان ميرسد .

يك الاغ را مي زنيد : خبرهاي بد و نا خوشايند

يك الاغ به شما جفتك مي اندازد : عشق ناكام

كفشهايتان را روي الاغ مي گذارديد : كار بسيار سختي در انتظار شماست .

يك الاغ مرده را مي بينيد : عمرشما طولاني مي شود

يك الاغ را مي كشيد : تمام دارائي تان را از دست خواهيد داد .

گوشهاي يك الاغ : بزودي با يك رسوائي بزرگ مواجه مي شويد .

صداي عرعر الاغ را مي شنويد : ۱- فلاكت و شرمساري ۲- مرگ يك دوست

صداي عرعر چندين الاغ : دوستانتان به ديدن شما مي آيند .

يك الاغ وحشي : كارهايتان را بخوبي اداره نميكنيد

تعداد زيادي الاغ : عشق شما را ترك مي كند .

الاغهايي كه مال ديگران هستند : دوستان بسيار صادقي خواهيد داشت .

طالع بینی باستان