روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

اقيانوس

لوک اويتنهاو مي گويد :

اقيانوس : سفري بزرگ

 

آنلي بيتون می‏گويد:

۱ـ ديدن اقيانوس آرام در خواب ، براي ملوانان نشانة سفرهايي سود آور و دلپذير است . براي تجار نشانة دادوستد هايي پر منفعت است ، براي جوانان نشانة وصال و يافتن همسري زيبا است.

۲ـ اگر در خواب اقيانوس را از فاصله اي دور ببينيد و صداي تصادم امواج را با بدنة كشتي ها بشنويد ، نشانة آن است كه اوقاتي پر از تشنج د رمحيط خانواده خواهيد داشت.

۳ـ اگر خواب ببينيد امواج كف آلود اقيانوس ، ساحل را مي ليسد ، علامت آن است كه زير كانه از چنگ دشمنان خواهيد گريخت.

۴ـ اگر خواب ببينيد عمق اقيانوس آنقدر كم است كه مي توانيد به راحتي در آن راه برويد ، علامت آن است كه كسب موفقيت با سختي و اندوه آميخته است.

۵ـ اگر با كشتي از اقيانوس آرام بگذريد ، علامت آن است كه در زندگي طعم سعادت و خوشبختي را خواهيد چشيد.

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب يك اقيانوس آرام : زندگي زناشوئي شما به شدت آشفته مي شود .

يك اقيانوس طوفاني : به مشكلات متعددي بر خواهيد خورد .

موجهاي اقيانوس به كشتي شما مي خورد : در امور كاري يك مصيبت در پيش است .

در هواي خوب شما سواربر كشتي روي اقيانوس هستيد : كارهاي شما بخوبي پيش خواهد رفت .

در هواي طوفاني شما سوار بر كشتي روي اقيانوس هستيد : مشكلات بسيار بزرگ

روي يك كشتي در حال غرق شدن در اقيانوس هستيد : ماجراي عشقي شما همين جا تمام مي شود.

طالع بینی باستان