روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

اقامتگاه

آنلي بيتون می‏گويد:

۱ـ اگر خواب ببينيد محل اقامبي براي خود پيدا نمي كنيد ، ايمان خود را از دست خواهيد داد .

۲ـ اگر خواب ببينيد محلي براي اقامت وجود ندارد ، به اين معناست كه تلاشهابتان بي ثمر خواهد ماند .

۳ـ اگر خواب ببينيد اقامتگاه و محل زندگي شما تغيير يافته است ، نشانة آن است كه بزودي پيغامهايي دريافت خواهيد كرد ، و سفرهاي زيادي پيش رو خواهيد داشت .

۴ـ اگر زن جواني خواب ببيند محل اقامت خود را ترك كرده است ، نشانة آن است كه به او تهمت و افترا خواهند زد .

نرم افزار محاسبه سن