روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

افسون

محمد بن سيرين گويد:

افسون نمودن در خواب فريفتن مردم بود مگر آن افسون كه به نامهاي خداي عزوجل و به ايات قران بود. و چون افسونگر در خواب بيند كه از آن وي را با شخصي ديگر در شفا و راحت پديد آمد، دليل كه از غم و راحت به كام دل رسد. اگر به خلاف اين بيند، دليل بر غم و اندوه بود.

 

ابراهيم كرماني گويد:

افسون نمودن به خواب كار باطل بود، چون به وقت افسون ذكر خداي عزوجل را نگويد. اگر افسون به قران و نامهاي حق تعالي نمايند، دليل كه آن كس كاري نمايد به حق و راستي و از آن وي را خير و صلاح دو جهاني رسد.

 

آنلي بيتون می‏گويد:

به كار بردن سحر و افسون در خواب، بيانگر داشتن روابط خوب و صميمى با همسر خود است. شنيدن كلمات سحر و افسون در خواب، بيانگر نيرنگ و فريب اطرافيان است.

فال تاروت اندروید