روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

اعلاميه

لوک اويتنهاو مي گويد :

اعلانيه خبرهاي غير منتظره
خواندن اعلانيه : شخصي به شما اهانت خواهد کرد
چاپ کردن : ارتقاء شغلي
دست به دست دادن : کار بد
چسباندن : اتلاف وقت

 

آنلي بيتون میگويد:

۱ـ اگر خواب ببينيد اعلاميه اي را پخش مي كنيد ، علامت آن است كه به علت دعوا و مشاجرات ، كارتان به دادگاه كشيده خواهد شد .

۲ـ اگر خواب ببينيد اعلاميه اي را چاپ مي كنيد ، نشانة آن است كه اخباري ناخوشايند خواهيد شنيد .

فال تاروت اندروید